Projekty
współfinansowane
z Funduszy Europejskich.

Zortrax jako lider rynku rozwiązań druku 3D nieustannie dąży do rozwoju i podnoszenia standardu swojej oferty produktowej. Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjnymi projektami Zortrax współfinansowanymi z Funduszy Europejskich.

Drukarka 3D pracująca w technologii warstwowego osadzania topionych polimerów zapewniająca warunki do przetwórstwa wysoko wymagających tworzyw sztucznych.

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Działanie: 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”.
Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nazwa inwestycji: Projekt NCBIR POIR.01.01.01-00-0937/16.
Okres realizacji: 01.04.2017-30.11.2018.
Beneficjent: Zortrax S. A.

Przyznane dofinansowanie: 2 481 456,38 PLN.
Wkład własny: 1 829 601,150 PLN.
Całkowity koszt realizacji projektu: 4 311 057,53 PLN.

Krótki opis, cele i efekty projektu:
Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnej dwugłowicowej drukarki 3D umożliwiającej wydruk z materiałów wymagających.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia Zortrax wprowadzi na rynek innowację produktową w postaci nowego modelu drukarki 3D. Nowa drukarka będzie pozwalała na wydruk z dwóch materiałów, w tym z tzw. materiałów wymagających, o różnych właściwościach fizycznych i użytkowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka MŚP

Uzyskanie ochrony na wynalazki i wzory przemysłowe dla nowego urządzenia z segmentu postprodukcji modeli 3D

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04-28-0004/17-00
Okres realizacji: 01/09/2017 – 31/12/2023
Beneficjent: Zortrax Spółka Akcyjna

Wartość projektu: 1.060.188,00 PLN,
Kwota dofinansowania: 452.400,00 PLN
Wkład własny: 607.788,00 PLN

Krótki opis, cele i efekty projektu:
Projekt dotyczy uzyskania ochrony na trzy wynalazki i dwa wzory przemysłowe w celu zabezpieczania własności intelektualnej wypracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych firmy Zortrax SA nad nowym urządzeniem do postprodukcji modeli 3D.
Ochrona patentowa dla trzech wynalazków uzyskiwana będzie w procedurze europejskiej EPO i międzynarodowej PCT.
Uzyskanie prawa ochronnego na dwa wzory przemysłowe realizowane będzie w europejskiej procedurze EUIPO (Alicante) oraz w procedurze haskiej w World Intellectual Property Organisation oraz procedurach krajowych.
Uzyskanie wszystkich wnioskowanych praw ochrony zaplanowane jest najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.
Back to top
X