Umowa Licencji Użytkownika Końcowego [EULA] na Oprogramowanie Zortrax Z-Suite

 

WAŻNE: przeczytaj dokładnie poniższe warunki przed instalacją, użyciem i kopiowaniem Produktu w postaci Oprogramowania. Instalacja, używanie i kopiowanie Oprogramowania są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Brak zgody na zapisy EULA wyłącza możliwość korzystania z Oprogramowania.

Niniejsza Umowa Licencji Użytkownika Końcowego („EULA”) zawarta zostaje z chwilą akceptacji jej zapisów (o ile nie zostanie unieważniona jak to opisano poniżej) i jest umową cywilnoprawną pomiędzy Zortrax S.A., Wyszyńskiego 1/219, 10-457 Olsztyn, Polska („Zortrax”) oraz końcowym użytkownikiem Oprogramowania. Strony ustalają co następuje:

1. ZAKRES

Zgodnie z warunkami niniejszej umowy Zortrax udziela Użytkownikowi a Użytkownik przyjmuje od Zortrax niewyłączną, nieprzechodnią i niezbywalną, ograniczoną licencję użytkowania obecnej wersji Produktu w postaci Oprogramowania Zortrax. Oprogramowanie chronione jest prawami autorskimi i międzynarodowymi umowami o przestrzeganiu tychże, oraz innymi prawami i porozumieniami dotyczącymi własności intelektualnej. Oprogramowanie jest licencjonowane a nie sprzedawane. Wszelkie prawa, których w sposób wyraźny nie przyznano zastrzeżone są przez Zortrax.

2. DEFINICJE

Oprogramowanie oznacza oprogramowanie Zortrax towarzyszące niniejszej EULA, na które składają się moduły wykonywalne oraz dokumentacja elektroniczna i które może zawierać powiązane media, materiały drukowane oraz informacje dostępne na stronie internetowej oprogramowania, które chronione jest prawem autorskim. Na Oprogramowanie składają się także aktualizacje i uzupełnienia dla pierwotnego Oprogramowania udostępnione przez Zortrax. Jakiekolwiek oprogramowanie powiązane z osobną umową licencji użytkownika końcowego licencjonowane jest na warunkach oddzielnej umowy licencyjnej.

3. UDZIELENIE LICENCJI

Zortrax udziela ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i nieodnawialnej licencji na instalację, wykorzystanie, dostęp, wyświetlanie, używanie oraz inne interakcje („UŻYTKOWANIE”) Oprogramowania. Oprogramowanie dostarczane jest wyłącznie na użytek prywatny.

EULA zezwala na bezpłatne użytkowanie Oprogramowania przez nieograniczony okres czasu. Oprogramowanie może być uruchamiane dowolnie często i na nieokreślony czas. Wolno sporządzać i rozpowszechniać kopie Oprogramowania na własny użytek pod warunkiem dochowania warunków dotyczących prawa autorskiego i prawnych ograniczeń gwarancji. Za Oprogramowanie nie wolno nikomu pobierać jakichkolwiek opłat lub świadczeń.

4. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ

4.1. W żadnym wypadku nie wolno Oprogramowania odsprzedawać czy w inny sposób odstępować w zamian za świadczenia materialne. Nie wolno pobierać opłat za kopie lub korzystanie z Oprogramowania. Niedozwolone jest składanie oświadczeń i ofert sprzedaży Oprogramowania. Dystrybucja Oprogramowania w imieniu Zortrax nie stanowi podstaw do dochodzenia od Zortrax wynagrodzenia.

4.2. Wprowadzanie zmian, dekompilacja, podział, inżynieria odwrotna i jakiekolwiek inne modyfikacje Oprogramowania są zabronione. Zabronione jest także dołączanie Oprogramowania do płatnych aplikacji a także tworzenie jakichkolwiek dzieł będących pochodnymi Oprogramowania.

4.3. Licencji udziela się na całość oprogramowania jako pojedynczy produkt. Jego elementy składowe nie mogą zostać oddzielone od Oprogramowania.

4.4. Niniejsza EULA nie rodzi żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i markami Zortrax.

4.5. Wypożyczanie, dzierżawa i pożyczanie niniejszego Oprogramowania innym użytkownikom są zabronione.

4.6. Oprogramowanie i niniejsza EULA są niezbywalne innym osobom.

4.7. Licencja kanadyjska. Jeżeli licencja na Oprogramowanie nabyta została w Kanadzie wyrażają Państwo zgodę na następujące warunki: Strony niniejszej umowy zgadzają się na to, by Umowa niniejsza, oraz dokumenty z nią powiązane, włączając w to Zawiadomienia, sporządzono jedynie w języku angielskim. Les parties ci -dessus confirment leur dťsir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rťdigťs en langue anglaise.

5. PRAWO AUTORSKIE

Nazwa oraz wszelkie prawa autorskie do Oprogramowania (włączając w to nie ograniczając ich do obrazów, fotografii, animacji, filmów, dźwięków, muzyki, tekstu oraz apletów zintegrowanych w Oprogramowaniu), oraz wszelkich kopii Oprogramowania należą do Zortrax. Wszystkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej, oraz do treści do których dostęp umożliwia użytkowanie Oprogramowania, stanowią własność oznaczonych w nich właścicieli treści i mogą być chronione mającymi zastosowanie przepisami i umowami dotyczącymi prawa autorskiego i praw własności intelektualnej. EULA niniejsza nie zapewnia Państwu prawa do wykorzystywania tych treści. Dokumentacja Oprogramowania sporządzona została w formie elektronicznej.

6. OGRANICZONA GWARANCJA

O ILE ZORTRAX NIE WYRAZIŁ TEGO WYRAŹNIE NA PIŚMIE, NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, CZY TO BEZPOŚREDNIO, CZY TO W FORMIE DOROZUMIANEJ, RZECZYWISTEJ CZY TEŻ PRAWNEJ, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, GWARANCJI ODNOŚNIE RYNKOWOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU INNEGO NIŻ USTALONY W NINIEJSZEJ EULA LUB DOKUMENTACH OGRANICZONEJ GWARANCJI DOŁĄCZONYCH DO OPROGRAMOWANIA.

Zortrax nie udziela żadnej gwarancji na to, że Oprogramowanie spełni wymagania Użytkownika lub działać będzie w określonych przez Użytkownika warunkach. Zortrax nie gwarantuje, że użytkowanie Oprogramowania będzie bezpieczne, pozbawione błędów lub też przerw.

OKREŚLENIE CZY PRODUKT SPEŁNIA PAŃSTWA WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I NIEPRZERWANEJ PRACY NALEŻY DO PAŃSTWA. PONOSZĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKŁE Z POWODU NIESPEŁNIENIA PRZEZ OPROGRAMOWANIE PAŃSTWA WYMAGAŃ. ZORTRAX W ŻADNYM WYPARKU NIE ODPOWIADA ZA UTRATĘ DANYCH LUB UTRATĘ DANYCH NA JAKIMKOLWIEK URZĄDZENIU KOMPUTEROWYM LUB NOŚNIKU DANYCH, ANI TEŻ USZKODZENIA JAKIEGOKOLWIEK URZĄDZENIA ZWIĄZANEGO Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

W żadnym wypadku Zortrax, jego zarząd, kierownictwo, pracownicy lub przedstawiciele nie będą odpowiedzialni względem jakiejkolwiek osoby za szkody niebezpośrednie, następcze, wypadkowe, nawiązki czy też odszkodowania wzorcowe jakiegokolwiek rodzaju (włączając w to, lecz nie ograniczając się do, odszkodowania za utratę zysków, za przestoje w pracy, za utratę informacji gospodarczych i jakiekolwiek inne szkody materialne) wynikające z niniejszej EULA lub też związane z dostawą, wykonaniem, instalacją, użytkowanie lub brakiem możliwości użytkowania Oprogramowania, wynikający czy to z niewywiązania się z umowy, gwarancji, czy też zaniedbania Zortrax lub jakiegokolwiek innego podmiotu, nawet jeśli Zortrax uprzedzono wcześniej o możliwości powstania takich szkód. W granicach dozwolonego przez przepisy prawa zakresu ograniczenia świadczeń gwarancyjnych, niniejsze wyłączenie odpowiedzialności Zortrax należy rozumieć jako takie, które ma najszerszy dopuszczalny zakres.

8. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

8.1. EULA niniejsza obowiązuje z chwilą zainstalowania Oprogramowania na komputerze użytkownika, przez cały okres użytkowania Oprogramowania.

8.2. Jakiekolwiek użycie z naruszeniem niniejszej EULA stanowić będzie nie tylko niedochowanie postanowień tej EULA, ale także naruszenie krajowych i międzynarodowych praw autorskich. Każde wykorzystanie Oprogramowania naruszające prawa własności intelektualnej Zortrax, to jest wykorzystanie dla celów działalności gospodarczej zostanie zbadane a Zortrax zastrzega sobie prawo do podjęcia pociągnięcia w takim wypadku użytkownika do odpowiedzialności karnej i cywilnej.

8.3. Bez wpływu na jakiekolwiek inne uprawnienia Zortrax może wypowiedzieć niniejszą EULA w wypadku nieprzestrzegania zapisów niniejszej EULA. Do obowiązków użytkownika należy w takim wypadku zniszczenie wszelkich sporządzonych kopii Oprogramowania oraz jego elementów składowych.

 

mazowszanie