Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1. „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

Działając na podstawie punktu 14  ppkt 1 zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2017 r. niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Do wiadomości uczestników postępowania
Zortrax_Unieważnienie_Postępowania_1

0 komentarzy