Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1. „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

Działając na podstawie punktu 14  ppkt 1 zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2017 r. niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania raportu z audytu sprawozdań finansowych sporządzonego na potrzeby prospektu emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania takich reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.), obejmującego badanie sprawozdań finansowych Zamawiającego i wyrażenie opinii o zgodności z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiano, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy.

Do wiadomości uczestników postępowania
Zortrax_Unieważnienie_Postępowania_3

0 komentarzy