Aktualizacji uległ wpis Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmianie uległa aktualna lista wspólników.

Ponadto, w dniu 9 kwietnia 2015 r.  dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A2 za IV okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.