Zortrax DLA INWESTORÓW.

RADA
nadzorcza

Grzegorz Zawada został powołany na Członka Rady Nadzorczej w sierpniu 2017 r.

Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Noble Securities.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych zdobyte zarówno w Polsce jak i za granicą.

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom Master of Business Administration University of Minnesota oraz certyfikat Chartered Financial Analyst.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych jako analityk a następnie Dyrektor ds. nowych inwestycji. Z NFI przeszedł do działu doradztwa finansowego międzynarodowej firmy konsultingowej Deloitte, gdzie realizował projekty doradcze dla inwestorów polskich i zagranicznych.

W 2000 roku rozpoczął prace w grupie Erste Banku, gdzie początkowo odpowiadał za analizy polskiego rynku akcji jako Dyrektor Departamentu Analiz w domu maklerskim Erste Securities Polska. W 2004 roku przejął obowiązki dyrektora finansowego Erste Securities Polska,  by w roku następnym dołączyć do Zarządu firmy. Był odpowiedzialny za finanse, działalność operacyjną i analizy.

W latach 2007 – 2011 pracował w londyńskim City jako dyrektor w departamentach analiz banków Nomura, RBS i HSBC. Specjalizował się w analizach spółek w regionie Europy Środkowej m.in. w Polsce, Rosji, Austrii czy Kazachstanie.

W 2011 roku dołączył do zespołu PKO Banku Polskiego obejmując stanowisko Dyrektora Domu Maklerskiego. Pod jego kierownictwem Dom Maklerski stał się wiodącą instytucją na polskim rynku kapitałowym, uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia.

W 2014 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiadał za strategię I rozwój działalności GPW, w szczególności za rozwój produktów  I relacje z klientami. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bondspot, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii oraz przedstawicielem GPW w Radzie WIBOR. W przeszłości pełnił również funkcję członka rad nadzorczych spółek giełdowych.

W latach 2016 – 2017 był Członkiem Zarządu ds. Finansowych w Polskim Funduszu Rozwoju, gdzie uczestniczył m. In. w transakcji nabycia wspólnie z PZU akcji Banku Pekao S.A.

Sergiusz Kielian został powołany na Członka Rady Nadzorczej w sierpniu 2017 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Finansowego i Gospodarczego przy Uniwersytecie Łódzkim. Uczestnik programu European Young Lawyers Scheme prowadzonego przez College of Law w Londynie. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie od 2007 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel, z którą współpracował w latach 2001-2012. Od 2013 roku wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej Kielian i Wspólnicy sp. j.

Związany z rynkiem kapitałowym jako doradca spółek publicznych, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Posiada doświadczenie transakcyjne w ramach przejęć większościowych pakietów akcji/udziałów zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradza emitentom w związku z emisją papierów wartościowych o charakterze dłużnym oraz udziałowym.

 

Dariusz Bugajski został powołany na Członka Rady Nadzorczej w czerwcu 2017 roku.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dariusz Bugajski posiada ponad 24-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 18-letnie w doradztwie strategicznym
i transakcyjnym. Zrealizował szereg projektów pozyskiwania
i organizowania finansowania, transakcji fuzji i przejęć, jak również strategii rozwoju i restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał kierując pracami zespołów doradztwa finansowego w takich firmach jak PwC, BRE Corporate Finance, Erste Securities Polska, czy Grant Thornton. Wśród klientów, którym doradzał byli zarówno główni gracze na rynkach, korporacje międzynarodowe, fundusze inwestycyjne, jak również mniejsze firmy będące w fazie budowania swojej pozycji na rynku.

Od 2011 pracował po stronie dotychczasowych klientów – najpierw jako Dyrektor Generalny Oddziału zagranicznego spółki celowej PGNiG SA, odpowiadał za realizację projektu poszukiwania złóż węglowodorów w Libii, w tym za wypracowanie strategii działania i przeprowadzenie procesu zmian organizacyjnych dostosowując Oddział do kolejnego etapu działalności, a następnie w LOTOS Petrobaltic S.A., spółce odpowiedzialnej za działalność poszukiwawczo-wydobywczą w ramach Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS SA, współuczestniczył w transakcji nabycia pakietu Heimdal w Norwegii, jak również nadzorował opracowanie strategii dalszych akwizycji w celu zbudowania optymalnego portfela aktywów.
Od kwietnia 2017 pracuje na stanowisku Dyrektora ds. Fuzji
i Przejęć w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Łukasz Piasecki został powołany na Członka Rady Nadzorczej w grudniu 2016 roku.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 135/2011). Od ponad 10 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Agencji Prywatyzacji oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa sektorów naftowego i chemicznego oraz nad Naftą Polską S.A. Koordynował realizację rządowych programów strategicznych: naftowego i chemicznego (koncepcja operatora logistycznego). Obsługiwał od strony merytorycznej (od strony jedynego akcjonariusza – Skarbu Państwa) pierwsze oferty publiczne Grupy LOTOS S.A., Zakładów Azotowych Puławy S.A. oraz Zakładów Chemicznych Police S.A.
Pełnił funkcję Doradcy Ministra/Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, mając w zakresie obowiązków m.in. doradztwo związane z pozyskiwaniem kapitału dla spółek Skarbu Państwa (w tym: organizacja i doradztwo przy spotkaniach z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w spółki Skarbu Państwa w charakterze akcjonariusza oraz z mediami). Od 2006 r. związany z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., istniejącą od 2005 roku, a od 2007 r. posiadającą licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz Catalyst, firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa strategicznego, finansowego i prawnego, specjalizującą się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym oraz w szeroko pojmowanych obowiązkach informacyjnych spółek publicznych. Od września 2014 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. odpowiedzialny za projekty z zakresu emisji i ofert papierów wartościowych, dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego, a także obsługę korporacyjną spółek w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym.
Od kwietnia 2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Domu Maklerskiego S.A. Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i prywatnych oraz w zarządach spółek prywatnych o profilu doradczym i inwestycyjnym.

Jarosław Mizera został powołany na Członka Rady Nadzorczej w styczniu 2016 roku.

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Projektów Kapitałowych w Polskim Domu Maklerskim S.A. Na rynku kapitałowym obecny zawodowo od 1994 r. Uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkudziesięciu publicznych ofert akcji, zarówno typu IPO, jak i emisji wtórnych. Brał udział w organizacji i realizacji kilkudziesięciu emisji obligacji korporacyjnych i kilkunastu emisji certyfikatów inwestycyjnych. Pracował też przy kilku transakcjach fuzji i przejęć, a także publicznych wezwaniach nabycia akcji i przy przymusowym wykupie akcji. Organizował i koordynował kilkadziesiąt procesów wprowadzenia do obrotu giełdowego różnego rodzaju papierów wartościowych. Kierował pracami związanymi z projektami kapitałowymi w następujących domach maklerskich: Dom Maklerski Instalexoprt S.A., Dom Maklerski Elimar S.A., Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku S.A., KBC Securities Oddział w Polsce, Dom Maklerski AmerBrokers S.A., dom maklerski Ventus Asset Management S.A. W czasie pracy w DM AmerBrokers instytucja ta otrzymała prestiżowe wyróżnienia za osiągnięcia na rynku pierwotnym, w tym za największą liczbę IPO i zatwierdzonych przez KNF prospektów emisyjnych, przyznane przez Giełdę Papierów Wartościowych, miesięcznik „Forbes”, „Gazetę Finansową” i portal IPO.pl.