Zortrax DLA INWESTORÓW.

powrót

WALNE
zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie 13 maja 2016 r.

Dnia 13 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zortrax, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała nr 1 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego za rok 2015 raz sprawozdania Rady Nadzorczej POBIERZ

Uchwała nr 4 ZWZ w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 r.

Uchwała nr 5 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Tomasiak

Uchwała nr 6 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Drosio

Uchwała nr 7 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Witkowskiemu

Uchwała nr 8 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Dyas

Uchwała nr 9 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcelinie Chodań

Uchwała nr 10 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Olchanowskiemu

Uchwała nr 11 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Marczuk

Uchwała nr 12 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Woźniak

Uchwała nr 13 ZWZ w sprawie uchylenia uchwały nr 3, uchwały nr 4, uchwały nr 5, uchwały nr 7 oraz uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku

Uchwała nr 14 ZWZ w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry menadżerskiej na lata 2016-2017

Uchwała nr 15 ZWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Uchwała nr 16 ZWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr 17 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr 18 ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr 19 ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr 20 ZWZ w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

Uchwała nr 21 ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1 do uchwały 14

Opinia Zarządu spółki Zortrax Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1, akcji serii E oraz uzasadnienie ceny emisyjnej akcji serii E oraz nieodpłatności warrantów subskrypcyjnych serii A1

Opinia Zarządu spółki Zortrax Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii D oraz ustalenie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D