Zortrax DLA INWESTORÓW.

powrót

WALNE
zgromadzenia Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29 lipca 2016 r.

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax na dzień
29 lipca 2016 r., o godz. 13:00, w Warszawie w siedzibie kancelarii prawnej Gessel, Koziorowski Sp.k., przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, XV piętro.
Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 12:00.

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu spółki akcji własnych Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2016 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym str. 14