Zortrax DLA INWESTORÓW.

powrót

WALNE
zgromadzenia Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2 czerwca 2017 r.

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 czerwca 2017 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 34 (10-409 Olsztyn), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku co do sposobu podziału zysku za 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym str.35.