Zortrax DLA INWESTORÓW.

powrót

WALNE
zgromadzenia Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 13 maja 2016 r.

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax na dzień
13 maja 2016 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Moniuszki 1A. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10:30.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku co do sposobu podziału zysku za 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr 3, uchwały nr 4, uchwały nr 5, uchwały nr 7 oraz uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz w sprawie związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym str. 16