Zortrax DLA INWESTORÓW.

powrót

WALNE
zgromadzenia Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8 maja 2017 r.

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax na dzień 8 maja 2017 r., o godz. 11:00, w Warszawie w siedzibie kancelarii prawnej Gessel, Koziorowski Sp.k., przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, XV piętro.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 10:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę 
jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji .
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14 i uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej oraz współpracowników Spółki na lata 2017-2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz warrantów subskrypcyjnych serii A1.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli
tego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Obrad Walnego Zgromadzenia.
14. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym str.13.