Zortrax DLA INWESTORÓW.

powrót

WALNE
zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 listopada 2015 r.

Dnia 30 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zortrax, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała nr 1 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 3 NWZ w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki na lata 2015-2016.

Uchwała nr 4 NWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

Uchwała nr 5 NWZ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E w całości.

Uchwała nr 6 NWZ w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 7 NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 8 NWZ w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.